Arbeidsomstandigheden


Arbeidsomstandigheden

Arbodienst/bedrijfsarts

Een Arbodienst is een vooraanstaande en professionele dienstverlener, die zich richt op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers, waardoor het verzuim binnen bedrijven en instellingen wordt verlaagd. De bedrijfsartsen hebben een expertise in de aanpak van verzuim. Vanuit een focus op innovatie en specialisatie verrijken zij hun kennis op het gebied van verzuim.

Bedrijfsartsen, veelal bijgestaan door arbeidsdeskundigen en bedrijfsmaatschappelijk werkers, leveren een gespecialiseerde aanpak bij de reïntegratie van werknemers. Helaas zijn bedrijfsartsen niet echt zo pro-actief als zij zouden moeten zijn.

Wij adviseren, ondersteunen & ontzorgen u bij het creëren van condities voor werknemers om optimaal te kunnen functioneren in een organisatie, waardoor we verzuim voorkomen. Wij leggen juist de focus op wat een werknemer nog wel kan en zijn nauw betrokken om de werknemer actief bij het arbeidsprocess te blijven betrekken.

Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E)

Wij kunnen u  advies geven over een gezonde en veilige werkplek. Samen met onze deskundigen werkt u aan de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers.

Het werkplekonderzoek is een inventarisatie van de belangrijkste risicofactoren voor verzuim en arbeidsongeschiktheid. In dit onderzoek lichten wij de werkomgeving door die voldoet aan de meest recente arbo-eisen rondom ergonomie. We kijken daarbij naar veiligheid, gezondheid en welzijn. U ontvangt een rapport met de grootste risico’s en verbeteradviezen.

Ziekteverzuim & re-integratiebeleid

Ziekte kost geld, dus een bedrijf heeft een goed ziekteverzuimbeleid nodig. Hierbij speelt de manager een cruciale rol. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat andere partijen (werkgever, werknemer, artsen of overheid)  geen verantwoordelijkheid dragen voor dit probleem. Maar bedrijven die een laag ziekteverzuim hebben, geven doorgaans op een goede manier leiding, hebben meer aandacht aan de begeleiding van verzuimers.

Ziekteverzuimbeheersing is voor een deel dan ook te managen, mits manager begrip heeft voor het verzuim en aandacht heeft voor de zieke medewerker.

Wie een goed verzuimbeleid wil voeren, zal eerst de oorzaken moeten kennen en vervolgens maatregelen moeten treffen om de klachten te verhelpen. Met andere woorden: weet wat er speelt, pas dan kun je er iets aan doen. Verzuimregistratie is dan ook essentieel. Cijfers maken immers duidelijk welke afdeilngen kampen met veel ziekteverzuim, welke functies en welke mensen.

Ziekteverzuimreglement/ protocol

Door middel van een protocol maakt uw organisatie aan zijn medewerkers kenbaar hoe het omgaat met ziekte. Als in een verzuimprotocol aandacht wordt besteed aan privacy, preventie, meldingen, verzuimtraject, verzuimgedrag, re-integratie, samenwerking met de arbodienst en eventueel de mening van de ondernemingsraad, dan is daarmee de basis gelegd voor een goede verzuimbegeleiding. Een begeleiding die meer is dan controle alleen.

Wij kunnen u adviseren, ondersteunen & ontzorgen met betrekking tot een goed verzuimreglement/protocol zodat u deze kunt voortzetten binnen uw organisatie.