Privacy Statement

Privacy Statement
WDO Consultants B.V.

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst
afneemt van WDO Consultants B.V. of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.
Persoonsgegevens worden opgeslagen door:
Ondernemer: Wilma den Otter
Onderneming: WDO Consultants B.V.
Bezoekadres: Lange Zijde 20
2761 AW Zevenhuizen ZH
Nederland
E-mail: info@wdoconsultants.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 6 48818110
KvK-nummer: 58603883

WDO Consultants B.V. is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie
voor analyse- en marketingdoeleinden. WDO Consultants B.V. is verantwoordelijke in de zin
van de AVG. WDO Consultants B.V. is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens
WDO Consultants B.V., waaronder https://wdoconsultants.nl.

WDO Consultants B.V. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van
klanten, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de website,
persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door WDO Consultants B.V. opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter
uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst
door WDO Consultants B.V.. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor WDO
Consultants B.V. om de overeenkomst uit te voeren.

WDO Consultants B.V. gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw
persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele
datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de
betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek
neemt WDO Consultants B.V. altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de
website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt,
verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk
verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Door WDO Consultants B.V. worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:
– voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam,
adres, postcode, woonplaats, sofi-nummer, locatiegegevens, geboortedatum; telefoonnummer
en/of e-mailadres;
– voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats,
locatiegegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres;
– voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats,
locatiegegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres;
– voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te
allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of
andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt WDO Consultants B.V.
altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien,
wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken
van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan
info@wdoconsultants.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:
– in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de
overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet
toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens
langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
– in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de
betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de
Belastingdienst;
– in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van
de klacht;
– in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de
vrijblijvende offerte.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan WDO Consultants B.V. gebruik maken
van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval
zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In
geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de
werkzaamheden voor WDO Consultants B.V., tenzij hiervoor expliciet om toestemming is
gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn
Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Tot slot zijn er Verwerkersovereenkomsten gesloten met externe partij(en) ten behoeve van de
uitvoering van de overeenkomst. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst
noodzakelijk is bijzondere persoonsgegevens te verwerken, wordt altijd expliciet toestemming
aan u gevraagd.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden
verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@wdoconsultants.nl.
Het staat WDO Consultants B.V. vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot
persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van WDO Consultants B.V. ernstig hebben
beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer
beperkte groep werknemers van WDO Consultants B.V.. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens
voor toekomstige aanbiedingen van WDO Consultants B.V.. In ieder geval worden opgenomen
op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige
betaalverplichting van WDO Consultants B.V.